15. nädal – Eetika ja IT

IT-eetikakoodekseid on võrgust üsna keeruline leida. Enim leidub eetikakoodekseid IT professionaalidele ehk kutse-eetikat mitte nii väga ettevõtte üld IT-eetikakoodekseid.

Väga struktuurselt oli üles ehitatud Harvardi ülikooli IT professionaalide käitumisjuhend kaitsmaks elektroonilist informatsiooni.

Juhtlõik käsitleb seda, et ülikooli töö toetamise käigus pääsevad IT töötajad ligi infole ja süsteemidele, mida peab kaitsma. Lisaks tuleb töös järgida ka teisi eeskirju nagu informatsiooni turvalisuse eeskiri ja elektroonilisele infole ligipääsu eeskiri.

IT organisatsioonile on pandud kohustuseks kõikide töötajate koolitamine käitumisjuhendi omandamisel, iga aastane kordamine ja sellest igati lähtumine ning ka uuendamine tehnoloogia muutumisega.

Üldiselt on nõudmised IT professionaalidele loogilised. Kuna ligipääs andmetele ja süsteemidele on suur, siis tuleb infot ja süsteeme igati kaitsta väliste ja sisemiste ohtude eest. Vältida rünnakuid ja samas hoida süsteeme toimiva ja ohutuna. Hangitakse ainult vajalikku infot ja kasutatakse seda eesmärgi päraselt ning hävitatakse õigesti, kui seda enam ärilistel eesmärkidel vaja ei ole. Kasutajate isiklikku infot ei tohi analüüsida ühelgi eesmärgil peale probleemi lahendamise.

Käitumisjuhendi rikkumisele järgneb ka karistus ja halvimal juhul töölt kõrvaldamine. Samuti peavad töötajad iga aasta allkirjastama, et nad on käitumisjuhendiga kursis.

Positiivne on see, et juhendi lõpus on toodud ka rollide lõikes erinevad vastutusalad ja mida tohib ning ei tohi teha. Näiteks IT Help Desk ei tohi kunagi kasutajalt parooli küsida ja saavad ainult e-kirju omaniku soovil ümber suunata.

Kokkuvõttes on väga lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud materjal ning kõik töötajad saavad näidete baasil oma rolli nõudmistest parema arusaama kujundada. Samuti on väga tänapäevaselt üles ehitatud lisadokumendina antud informatsiooni turvalisuse eeskiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: